Back to Home Page

 
תילקיסומ תוסנתה לש התובישח תא שיגדמ דליה תוחתפתה םוחתב הנורחאל השענש רקחמה
.תיללכה תילכשה ותוחתפתהל תמדקומ


.רפס יתבב תולבוקמה דומילה תוטישו דומילה ירמוח לש תשדוחמ הקידבל יעבט ןפואב םרג רקחמה
ךרוצל םידליה תושרל םידמועה םירמוחלו תוילקיסומ תויוליעפל תקפסמ בל תמושת הנתינ אל ללכ ךרדב
.ולא תויליעפ

ראוטרפרה רשאכ קר תמייקתמ ומצע תא עיבהל דליה לש תונמדזהה ךא תימצע העבהל יעצמא איה הקיסומ
ןונכתו הבר הבשחמ םע דימלתל םאתומ 'וכו העונת ,הביתכ ,העימש חותיפ ,תויתריצי חותיפ ,ןותנה
רתוי יתמגמ ןונכת ידי לע ­ תאזו ,תילקיסומ תוליעפ לש הריואב רתוי בוטו רתוי רהמ םידמול םידליה .קדקודמ
.תילקיסומה תוחתפתה לש

תוארוהל קר אל קקזנ הרומה יתרכהה טבהה תא יוארכ השיגדמש הנובנ תילקיסומ תינכת םישגהל ידכ
תוחתפתהל יעצמאכ השומיש תאו הקיסומה לש העבט תא ןיבהל וילע ,תושעל דציכו תושעל המ תורמואה
.תיללכה םידומילה תינכותב שגרו לכש

תנבה לש התובישח תא ןיבהל םהילע הז םע דחי לבא ,םהלש הארוהה יאשונ תא םקמועל תעדל םירומה לע
.םידלי לש הבישחה יכרד

הרוצב םיבושח םיאשונ הברהמ בכרומש ןינעמו ןווגמ דומיל הקינעמ "ןחבו ףיכב ןגנל דומלל" תורבוח תרדיס
םידומילה תינכותב םיישיאה וימעט תא אוצמל הרומה לע ,ליעי היהי הז רמוחב שומישהש ידכ .הנהמ
.הבר הבשחמ שידקהלו ל"נה
ךות הארוהב ויכרד תא ומצעל ריהבהל הרומה לע ולא לכ רואלו םיכרדה לכ תא ןיבהלו רוקחל וילע
."ןחבו ףיכב ןגנל דומלל" תוטלקו תורבוח תרדיס םע ליעומו ןוכנ שומיש

הרוצב ול שגוי רמוחה םא ,רתויב םדקומה בלשה ןמ הקיסומל תושיגה לכ תא טולקל ןוכנ היהי ןטקה דליה
תרדיסב םיאשונה לכ יכ דליה לש ותנבהו ותסיפת לע לקי רבדהש חינהל ריבס ,השעמלו תניינעמ המיאתמה
.הז תא הז םימילשמ "ןחבו ףיכב ןגנל דומלל" תורבוח

תרגסמה תא הווהמ ,תויונמוימו ראוטרפר תינקה ןכו ,הקיסומה ןמ םיגשומ וכותב ללוכש הקיסומה הנבמ
תורישיה תובוגתה ןיב םימייקש ןוימדה יווקל תובישח שי וז הניחבמ .הקיסומה ידומיל תורטמ ןונכתל
.ןמא לשו דליה לש תויביטיאוטניאהו
.םיילקיסומ םיכרעל דליה לש תויעבטה ויתובוגת תא חתפלו םייקל ­ רגתאה לע םיעבצמ םה

,םיהבג ,תונוש לילצ תויוכיא תושחמומ םהב ,םירותליאו תוריצי ,םירישמ יונבה ראוטרפרל קוקז דליה
.לילצ יכשמו תומצוע
ןכ ומכ ,תדלקמב הניגנ תקינכטו ידוסי ילקיסומ דומיל תקפסמ "ןחבו ףיכב ןגנל דומלל" תורבוח תרדיס
תידוסיו תיתגרדה תומדקתה .הנחלהו דוביע ,עוציב ,העימש ,תויתריצי םיחתפמ םינושארה םידעצב רבכ
.תדלקמב הבוט הטילש דעו ןושארה ותהמ


 
םידרוקא תיינב | העימש יליגרת | םיניחלמ | ילקיסומ ןולימ | תונמזה | ןוריחמ | םיוות תספדה תורש | הניגנ דומיל ירפס | אובמ | תיבה ףד |